Vedtægter for storkredsen

§ 1
Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds og Region Sjælland i daglig tale konservative i Sjællands Storkreds. Herefter benævnt storkredsen.

Storkredsen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

§ 2

Storkredsen har til formål

§ at koordinere og gennemføre kampagnen ved Folketingsvalg

§ at styrke samarbejdet mellem vælgerforeningerne i storkredsen

§ at fungere som bindeled mellem partiets hovedbestyrelse og vælgerforeningerne

§ at fungerer som sparringspartner for de valgte medlemmer af regionsrådet

§ at koordinere og gennemføre regionens valgkampagne

§ at opstille partiets kandidater til regionsvalgene

Storkredsen må ikke arbejde i modstrid med Det Konservative Folkepartis idé og virke.

§ 3

Storkredsen består af de konservative vælgerforeninger, der findes i storkredsens geografiske område.

§ 4

Storkredsgeneralforsamlingen, der afholdes geografisk i storkredsen, er storkredsens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer af vælgerforeningerne i storkredsen, der har betalt det sidst opkrævede kontingent og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned, møde-, tale- og stemmeret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

§ 5

Ordinær storkredsgeneralforsamling skal afholdes hvert år i marts. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om storkredsens arbejde i det forløbne år

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af evt. kontingent for det efterfølgende kalenderår

5. Indkomne forslag

6. Beretning fra de konservative regionsrådsmedlemmer om den førte politik

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af økonomiansvarlig

10. Valg af sekretær

11. Valg af hovedbestyrelsesmedlem

12. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse

13. Politisk drøftelse

14. Eventuelt

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse

§ 6

Det er storkredsformandens ansvar at indkalde til ekstraordinær generalforsamling/opstillingsmøde såfremt mindst 2/3 af storkredsbestyrelsen begærer dette. En sådan ekstraordinær storkredsgeneralforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel til møde, der afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er tilstillet formanden.

§ 7

Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for at der afholdes opstillingsmøde forud for regionrådsvalgene.

Opstillingsmødet skal afholdes senest i august måned i valgåret, hvor alle medlemmerne i vælgerforeningerne i regionen har møde-, tale- og stemmeret.

Mødet indkaldes ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til alle medlemmer af vælgerforeningerne i regionen, med 2 ugers varsel.

Det påhviler det enkelte medlem, at oplysningerne om mail-adressen er ajourført i partiets medlemssystem.

Ved elektronisk indkaldelse skal afsendes indkaldelse til medlemmer, der ikke er registreret med en e-mail adresse i landsorganisationens medlemssystem.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Politisk drøftelse, herunder beretning fra de konservative regionsrådsmedlemmer om den førte politik

3. Opstilling af kandidater til regionsrådsvalget

4. Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Storkredsbestyrelsen er pligtig til at indstille en samlet prioriteret kandidatliste til opstillingsmødet.

Opstillingen af regionskandidater skal ske som nomineret sideordnet opstilling i overensstemmelse med Kommunal- og regionalvalglovens regler herom.

Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

Storkredsbestyrelsen koordinerer og gennemfører valgkampagne i Region Sjælland.

Storkredsformanden er ansvarlig for kandidatanmeldelsen til regionsvalget.

Bortset fra formanden for regionsrådsgruppen kan ingen kandidater til regionsrådsvalget deltage i storkredsbestyrelsens behandling af sager, der vedrører de kommunalpolitiske emner eller den regionale valgkampagne.

§ 8

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i storkredsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig, sekretær, en repræsentant for hver af vælgerforeningerne i storkredsen, regionsrådsgruppen formand samt en lokalt bosiddende repræsentant for ungdomsorganisationerne. Repræsentanterne for ungdomsorganisationerne vælges af deres respektive landsorganisationer.

Sekretæren skal lave referat med de på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger.

§ 9

Storkredsbestyrelsen koordinerer og gennemfører storkredsens valgkampagne i den pågældende storkreds og fastlægger de interne spilleregler i forbindelse med folketingsvalg, Formanden for storkredsen er ansvarlig for kandidatanmeldelse til folketingsvalget inden for storkredsen, uanset hvilken model for opstilling, som storkredsen måtte have valgt i henhold til § 11.

Storkredsbestyrelsen er bindeled og sparringsforum for de vælgerforeninger, der findes i storkredsen. Formanden for storkredsen har tillige til opgave at medvirke til at bilægge eventuelle stridigheder i storkredsens område.

§ 10

Storkredsbestyrelsen kan nedsætte et Forretningsudvalg til at varetage det daglige arbejde. Den valgte formand og næstformand er automatisk formand henholdsvis næstformand for storkredsens Forretningsudvalg.

§ 11

Storkredsbestyrelsen har ansvaret for opstilling af partiets folketingskandidater i storkredsen.

Storkredsbestyrelsen træffer senest 3 måneder efter afholdt folketingsvalg beslutning om hvilken opstillingsmodel blandt de nedenfor beskrevne, den pågældende storkreds anvender i valgperioden.

Ved valg af opstillingsmodel 2 træffer storkredsbestyrelsen samtidig beslutning om, på hvilken måde storkredsens øvrige kandidater skal anføres på stemmesedlen i de respektive vælgerforeninger/opstillingskredse. Der kan vælges blandt følgende modeller:

a. De øvrige kandidater i storkredsen anføres i alfabetisk rækkefølge.

b. Storkredsbestyrelsen prioriterer de øvrige kandidater.

Ved valg af opstillingsmodel 2 træffer storkredsbestyrelsen samtidig beslutning om, hvorvidt de opstillede kandidaters personlige stemmetal alene er afgørende for den rækkefølge, de bliver valgt i, eller om listestemmerne skal tælle med, jf. Folketingsvalglovens regler herom.

Alle kandidater skal dog være opstillet senest 18 måneder efter afholdt folketingsvalg – uanset valget af model.

Opstillingsmodel 1

Opstillingen skal ske på et opstillingsmøde, hvor alle medlemmer af storkredsens vælgerforeninger har møde-, tale- og stemmeret.

Storkredsbestyrelsen har ansvaret for at indkalde til opstillingsmødet, der skal gennemføres senest 18 måneder efter senest afholdte folketingsvalg.

Opstillingen skal ske som sideordnet opstilling i overensstemmelse med Folketingsvalglovens regler herom. .

Storkredsbestyrelsen er pligtig til at indstille en kandidatliste til opstillingsmødet, herunder forslag til spidskandidat. Opstillingsmødet gennemføres jf. beskrivelserne i § 4 og § 6, men dog således at valg af spidskandidat gennemføres i én afstemning, mens opstilling af og en evt. prioritering af de øvrige kandidater ligeledes gennemføres i én separat afstemning. Valg af spidskandidat kan dog afgøres ved urafstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer i storkredsen. Den nærmere procedure i forbindelse hermed fastlægges af storkredsbestyrelsen.

Opstillingsmøde og generalforsamling kan kombineres.

Opstillingsmodel 2

Den enkelte vælgerforening opstiller selv partiets folketingskandidat(er). Der skal opstilles en kandidat i hver opstillingskreds, der er i kommunen. Kandidaterne kan opstille i flere opstillingskredse i samme storkreds. Storkredsbestyrelsen fastsætter i hver storkreds de nærmere regler herfor.

Opstillingen af folketingskandidater skal ske som prioriteret sideordnet opstilling i overensstemmelse med Folketingsvalglovens regler herom, således at kredsens kandidat prioriteres først på stemmesedlen. De øvrige kandidater i storkredsen anføres på stemmesedlen, jf. storkredsbestyrelsens beslutning herom.

Opstillingen skal ske på en generalforsamling, hvor alle vælgerforeningens medlemmer har møde-, tale- og stemmeret. Såfremt kommunen er en del af en større opstillingskreds, afholdes et fælles opstillingsmøde for alle medlemmer bosiddende i opstillingskredsen.

Opstillingen af folketingskandidater skal ske senest 18 måneder efter afholdt folketingsvalg.

Når opstillingsmøderne i vælgerforeningerne er gennemført senest 18 måneder efter afholdt folketingsvalg, kan storkredsgeneralforsamlingen opstille yderligere folketingskandidater, såfremt det samlede antal folketingskandidater i storkredsen er mindre end antallet af opstillingskredse.

§ 12

Regnskabsåret følger kalenderåret.

De på storkredsforsamlingen valgte revisorer udfører en kritisk intern revision af årsregnskabet og regnskabsførelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for storkredsens økonomi og regnskab.

Storkredsen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden sammen med næstformanden eller den økonomiansvarlige.

Storkredsgeneralforsamlingen kan fastsætte, at vælgerforeningerne skal betale et kontingent baseret på medlemstal eller stemmetal til kommunalvalg.

§ 13

Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på en storkredsgeneralforsamling. Det påhviler bestyrelsen at påse, at vedtægtsændringer ikke vedtages, såfremt de strider mod partiets vedtægter.

Enhver ændring eller tilføjelse til partiets standardvedtægter skal indsendes til godkendelse af partiets hovedbestyrelse, jf. § 27 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.

Partiets vedtægtsudvalg afgør fortolkningsspørgsmål i forhold til vedtægterne jf. § 9, stk. 7 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.

§ 14

Storkredsen kan kun opløses efter vedtagelse af Det Konservative Folkepartis landsråd. Ved opløsningen tilfalder storkredsens ejendele Det Konservative Folkeparti.

——————————————

Således vedtaget på storkredsens generalforsamling holdt den 19. marts 2013 i Ringsted.

Ændringer i § 11 vedtaget på partiets landsråd 23. september 2018